Ред.
бр.

РБС

Назив на Друштвото

Седиште

Матичен број

Даночен број

Број на дозвола / Усогласување со ЗСО

Име и Презиме
Назив на оснивачот / оснивачите

Име и презиме на членовите на органот на управување на Друштвото

Име и презиме на одговодговорното лице / лиценца број

Датум на престанок

Телефонски број

Електронска адреса

веб страна на друштвото

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ОБ12

Осигурително брокерско друштво Легра АД Скопје

Ул. Филип Втори Македонски бр. 19/I-25, Скопје

6550606

4082010502820

09-184/2 od 28.12.2009 год.

1. Друштво за посредување во осигурување Легра ДОО Белград

1. Владимир Кипријановски (Извршен член)

Владимир Кипријановски со ОБ-0432

 

02 3221 325

office.skopje@legra.cc

www.legra.cc

 

 

 

 

 

 

 

2. Владимир Кипријановски

2. Боби Томашевски (Независен член)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ангелина Кипријановска (Неизвршен член)

 

 

 

 

 

 

 

РБС

Име и презиме

Град

Број на
решение

Датум на
 издавање

Тел. број

Web страна

Електронска адреса

Датум на
вработување

Датум на
 престанок

во работен однос

 

 

 

 

 

 

 

ОБ-0432

Владимир Кипријановски

Скопје

УП 19-3-783

16.12.2015

02/3221 325

www.legra.cc

office.skopje@legra.cc

29.12.2015

 

ОБ-0150

Марина Тимевска

Пробиштип

09-2284/1

20.5.2011

02/3221 325

www.legra.cc

office.skopje@legra.cc

13.05.2010

 

ОБ-0039

Горан Кипријановски

Скопје

12-11887/1

14.3.2008

02/3221 325

www.legra.cc

office.skopje@legra.cc

01.08.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

имале заклучен работен однос

 

 

 

 

 

 

ОБ-0039

Горан Кипријановски

Скопје

12-11887/1

14.3.2008

02/3221 325

www.legra.cc

office.skopje@legra.cc

01.02.2010

15.08.2012

ОБ-0081

Зоран Георгиев

Скопје

12-1/30

1.7.2009

02/3221 325

www.legra.cc

office.skopje@legra.cc

04.02.2010

31.12.2015

ОБ-0033

Кристина Костадинов

Скопје

 

 

02/3221 325

www.legra.cc

office.skopje@legra.cc

27.11.2010

15.03.2011